top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2020. Júnuis 6-tól visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott

értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –

kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval

végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése

és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az

elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott,

és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról;2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv

(Ptk.);2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII.

törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);2003.

évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);2008. évi XLVIII. törvény –

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

(Grt.).

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése

érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra

való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz

kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint

bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén

törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai

kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot

folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.

Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa)

igazolja az Adatkezelési Szabályzat megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak

minősül.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és

kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény,

illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális

mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a

célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése

egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés

célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az

adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek

alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező

személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság

által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt

helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál

kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy

jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre

vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási

szerződés tartalmazza.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan

személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a

személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan

személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható,

megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása

Jelen adatkezelési szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt

szabályozza az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A

Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik

– regisztrálnak az Adatkezelő weboldalán;

– személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez;

– az Adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból

hozzájárulnak.

Az Adatkezelő az üzleti partnerei számára továbbíthat adatokat.

Kiskorúak védelme

A Társaság fontosnak tartja a kiskorúak védelmét. Az Infotv. 6. § (3) bekezdése

alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó

jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy

utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Ptk. 2:12. §-a szerint:

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének

közreműködése nélkül

1. a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály

feljogosítja;

2. b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe

tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;

3. c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig

kötelezettséget vállalhat;

4. d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és

5. e) ajándékozhat a szokásos mértékben.

A fentiek értelmében szülői hozzájárulás nélkül csak olyan érintettektől tudja a

Társaság elfogadni önállóan az adatvédelmi szabályzat elfogadását, akik 16.

életévüket betöltötték és nem cselekvőképtelenek.

Amennyiben Ön nem töltötte be 16. életévét, kérjük, a törvényes képviselő

adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációs szándék megküldésével

együtt az info@zoltanvarnai.com e-mail címre továbbítani szíveskedjenek.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt

adatkezelések kivételével – törlését a info@zoltanvarnai.com e-mail címen.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az

általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett

intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére

annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 –

napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott

információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható

meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv.

15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott

okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott

tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges

adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az

Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a

kezelt személyes adat törlése iránt.

Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező

adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és

az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt

a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó

napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint

bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében

meghatározottak szerint jár el.

Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az

érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig

fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt

adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság

rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az

általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó

sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség

és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy

az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső

elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a

károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelés helye: 2 Michael Close, Hemel Hempstead, HP2 5ZU, United

Kingdom

A honlap adatkezelése

A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver

azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a

látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról

automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IPcíme),

a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt

böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg

elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért

a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen

szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A Társaság ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a

látogatókat az adatgyűjtésről.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)],

miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes

adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja,

a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

adattárolás módja: elektronikus

Regisztráció

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma

kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat.

Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha

elfogadja a Társaság adatvédelmi szabályzatát, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével

teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, neme,

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a Társaság megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő

törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az érintett kérelmére hírlevelet küld a Társaság akcióiról, hírlevelet tehát

kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Társaság honlapján

vagy személyesen hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a

honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell

fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg.

A Társaság az érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak

érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje

felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken

A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, a 13/A. §-a

és aGrt. 6. § (5) bekezdése

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de

amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési

kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

7. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

2 Michael Close, Hemel Hempstead, HP2 5ZU, United Kingdom

7.1. Ügyfélnyilvántartás

A Társaság egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez

szükséges kapcsolattartás.

kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, vásárlási

szokásai

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: a Társaság megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő

törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az

adattovábbítások címzettjeit a jelen Szabályzat tartalmazza.

Ügyfélkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az

érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen

ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket küldd az érintettnek. A Társaság

biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen

leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon

is közvetíti az ügyfelek felé.

Az ügyfélkezelést a Társaság az értékesített termékkel kapcsolatos jogok

érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként

határozza meg. A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz,

hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra,

így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe

tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben vagy telefonon).

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.

törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát

vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi,

hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés célja: ügyfélkezelés, direkt marketing

kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, lakcím,

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: a társaság megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő

törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az

adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

Kiadványok értékesítése

adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a

megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés

dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a

vásárlói szokások elemzése.

kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév,

számlázási cím, levelezési cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt

termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a

direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás ténye.

adatkezelés jogalapja: a az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli

bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően legalább 8

év.

adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az

adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

Rendezvények

adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való

megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a

vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,

kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és

postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad

szavas leírása, hang, fénykép és videófelvételek készítése.

Adattárolás határideje:

a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a

rendezvényre jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve

a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó

hozzájárulásának visszavonásáig.

a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv.

tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a

jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a

rendezvény róla fénykép- és/vagy videófelvétel készüljön és azt a Társaság

nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosságra hozatal:

a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Társaság honlapjain,

közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti

hozzájárulása.

A Társaság ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen

tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett

elérhetőségeken kapcsolatba léphet Társasággal.

A Társasága beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével

küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és

más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek

visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Adattovábbítások

Az Érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul

ahhoz, hogy az alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzett felé

továbbításra kerüljön:

8.1. Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, lakcím,

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

Adattovábbítás címzettje:

Várnai Zoltán

Székhelye: 2 Michael Close, Hemel Hempstead, HP2 5ZU, United Kingdom

Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

Az adattovábbítás célja: az Adatkezelő által végzett tevékenységhez kapcsolódó

direct marketing tevékenység

Időtartam: a marketing célú adatok kezelése a cél megvalósulásáig, illetve az érintett

által történő törlési kérelem elintézéséig tart

Adattovábbítás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok

ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Várnai Zoltán

címe: 2 Michael Close, Hemel Hempstead, HP2 5ZU, United Kingdom

adatfeldolgozás célja: adatrögzítés

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az

adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes

adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára

adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság

rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Adatbiztonsági szabályok érvényesülése

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a

Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy

azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;

a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható

jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a

jelszavak cseréjéről Társaság rendszeresen gondoskodik;

a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak

megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy

az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem

nyerhető;

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan

gondoskodik;

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával

megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a

módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a

változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja.

Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is

megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az

irányadók.

Adatkezelő megnevezése: Várnai Zoltán

Adatkezelő székhelye: 2 Michael Close, Hemel Hempstead, HP2 5ZU, United

Kingdom

Adatkezelő képviselője: Várnai Zoltán, ügyvezető

Adatkezelő email címe: info@zoltanvarnai.com

bottom of page